Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (dalej zwany ZDZiT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej ZDZiT.

Data publikacji strony internetowej: 24.03.2020 Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.03.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-24 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  bok@zdzit.olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolii:
  ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn - Jedno wejście od parkingu przy ul. Knosały znajdującego się między hotelem i Wydziałekm Komunikacji. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  ul. Feliksa Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Szrajbera. Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  Al. Wojska Polskiego 30 B, 10-229 Olsztyn - Jedno wejście od Al. Wojska Polskiego. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu i windy. Brak podjazdów i windy na piętro I
  ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Dąbrowszczaków Do wejścia prowadzą schody z podjazdem. Brak podjazdów i windy na piętro I i II
  ul. Franciszka Sarnowskiego 9, 10-115 Olsztyn - Jedno wejście od ul. Sarnowskiego, Brak podjazdów i windy na piętro I i II
 2. Przy budynkach:
  ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn
  ul. Feliksa Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn
  Al. Wojska Polskiego 30 B, 10-229 Olsztyn
  ul. Dąbrowszczaków 33, 10-543 Olsztyn
  znajdują się parkingi z miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Franciszka Sarnowskiego 9
 3. Do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 5. W żadnym z budynków nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 6. W budynku przy ul. Ryszarda Knosały 3/5 B, w godzinach pracy urzędu,dostępna jest osoba przeszkolona do posługiwania się polskim językiem migowym.