Składanie reklamacji dotyczących doładowań on-line odbywa się w formie pisemnej na adres ZDZiT

 1. Przedmiotem reklamacji może być:
  • jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie doładowania przez ZDZiT
  • uszkodzenie fabrycze
  • brak środków  na karcie pomimo zakupu biletu lub EP
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Reklamacja nie będzie uwzględniona w następujących przypadkach:
  • W sytuacji gdy doładowanie dotyczy karty nieprawidłowo wskazanej przez usługobiorcę,
  • W związku z wadliwym działaniem łącza internetowego lub innych podmiotów, za których działania ZDZiT nie odpowiada.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. Dane Usługobiorcy:
  • adres do korespondencji
  • nr telefonu
  • reklamacji
 2. Numer karty

Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, ZDZiT przed rozpatrzeniem zwróci się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie. Nie uzupełnienie w terminie 7 dni od wezwania skutkować będzie brakiem rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie ZDZiT poinformuje o tym wnioskodawcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

Utratę spersonalizowanej OKM z powodu zagubienia lub kradzieży można zgłosić;

 • telefonicznie pod nr 89 544 32 40 (w godzinach 7.30 – 14.30),
 • osobiście lub telefonicznie w POK w godzinach ich otwarcia lub całodobowo za pośrednictwem portalu OKM. Godziny otwarcia i numery telefonów POK zamieszczone są na stronie www.zdzit.olsztyn.eu.

Utratę OKM „na okaziciela” można zgłosić osobiście w POK w godzinach ich otwarcia za okazaniem dowodu tożsamości i paragonu potwierdzającego nabycie OKM „na okaziciela” oraz podaniu numeru OKM.

Zastrzeżenie telefoniczne spersonalizowanej OKM może być dokonane po pozytywnej weryfikacji danych osobowych Użytkownika karty.

W imieniu osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych zastrzeżenia spersonalizowanej OKM dokonują opiekunowie prawni Użytkownika (Wnioskodawcy wydania OKM).

Utracona karta zostanie zablokowana najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia.
ZDZiT nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na OKM od momentu zgłoszenia utraty OKM do jej faktycznego zablokowania, z zastrzeżeniem ust. 5.

Pozostałe do wykorzystania limity przejazdów na biletach okresowych lub środków zapisanych w EP z utraconej spersonalizowanej OKM zostają przeniesione na duplikat OKM wg sald po jej faktycznym zablokowaniu.