Jak otrzymać Olsztyńską Kartę Miejską?
  1. Pobrać wniosek ze strony www.zdzit.olsztyn.eu lub w punkcie obsługi klienta. Można skorzystać również z wniosku interaktywnego na tym portalu.
  2. Wypełnić wniosek.
  3. Wniosek tradycyjny złożyć w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT.
  4. Oczekiwać na informację o gotowości karty do odbioru. W przypadku wniosku złożonego elektronicznie z tego portalu, przy odbiorze Olsztyńskiej Karty Miejskiej konieczne będzie okazanie dokumentów uprawniających do ulg, jeżeli takie przysługują. Szczegółowe informacje w Regulaminie Olsztyńskiej Katy Miejskiej.
  5. Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie są rozpatrywane.

 

Jak wypełnić wniosek o wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej?

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki dotyczące wnioskodwcy. Jeżeli pole nie dotyczy użytkownika karty, należy zostawić je puste. Dla łatwego kontaktu adres e-mail i nr telefonu jest wymagany.

 

W jaki sposób wpisać we wniosku dokument uprawniający do ulgi?strong>

Nie wymagamy podawania pełnych nazw instytucji we wnioskach składanych tradycyjnie. Może to być na przykład "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski im. M. Oczapowskiego w Olsztynie". Rubryka może zostać wypełniona na przykład tak: "Leg. stud. nr 0123456 – UWM Olsztyn". We wnioskach składanych za pośrednictwem naszego portalu dokumenty wybierane są z listy podpowiedzi.

 

Jaką datę wpisać jako czas obowiązywania uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów?

Data ważności uprawnienia do ulgi to data ważności dokumentu, który w tej chwili trzeba okazywać podczas kontroli biletów.

 

Dlaczego trzeba składać wniosek o wydanie karty?

Aby karta mogła być wydana, użytkownik musi udostępnić dane osobowe oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Raz wprowadzone dane, do czasu aż się nie ulegną zmianie, pozwalają na samodzielne jej obsługiwanie bez konieczności udania się do Punktu Obsługi Klienta. Ponadto dane pozwalają na zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty. Od chwili zablokowania karty środki na niej zgromadzone nie przepadają. Mogą zostać przeniesione na duplikat karty. Jednak karty należy starannie pilnować. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata 20 zł.

 

Złożyłem wniosek o kartę miejską przez internet. Gdzie i kiedy mogę ją odebrać?

Kartę można odebrać w dowolny Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT w Olsztynie adresy można znaleźć na stronie : http://www.zdzit.olsztyn.eu/transport-publiczny/poki

Po kartę można udać się już następnego dnia od wysłania wniosku. Pamiętać należy aby zabrać ze sobą dokument tożsamości w celu weryfikacji danych. Przypominamy, że wydanie pierwszej karty wiąże się z zakupem biletu okresowego lub załadowaniem Elektronicznej Portmonetki na kwotę nie mniejszą niż 10,00zł.

 

Czy mogę ubiegać się o OKM dla dziecka w wieku 5 lat?

Tak. Jak najbardziej. Kartę wydamy już z zakodowana ulgą i wówczas nie potrzeba zabierać dodatkowych dokumentów na przejazd, a po wejściu dziecka w wiek szkolny na tej samej karcie dopisujemy tylko uprawnienie z legitymacji szkolnej.

Czym różni się karta imienna od karty na okaziciela?

Imienna Olsztyńska Karta Miejska (ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem) może być używana wyłącznie przez osobę, na którą została wystawiona. Można na niej ponadto zakodować uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów. Karta na okaziciela nie zawiera żadnych danych osobowych - może z niej korzystać wymiennie wiele osób. Na tej karcie nie ma zakodowanych ulg. Z biletów okresowych można na niej zapisać tylko bilety normalne na okaziciela. Jednorazowe przejazdy ulgowe są możliwe tylko po wybraniu odpowiedniego biletu ulgowego za pośrednictwem kasownika w autobusie.

 

Jestem osobą niepełnoletnią - czy mogę otrzymać Olsztyńską Kartę Miejską?

Jak najbardziej, najprościej w takim przypadku poprosić przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego), aby wypełnił i podpisał wniosek. Gotową kartę może odebrać jedynie osoba pełnoletnia - wspomniany wyżej rodzic lub opiekun prawny w Punkcie Obbsługi Klienta ZDZiT.

 

Czy dla dziecka uprawnionego do bezpłatnych przejazdów mogę wyrobić imienną Olsztyńską Kartę Miejską?

Oczywiście, wystarczy wypełnić i złożyć wniosek wraz ze zdjęciem dziecka. Do wniosku należy załączyć kopię odpisu aktu urodzenia. W razie kontroli biletów wystarczy okazać kartę dziecka - nie potrzeba wówczas już żadnych innych dokumentów.

 

Posiadam prawo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów autobusami - czy muszę oprócz karty mieć przy sobie inny dokument, który potwierdza moje uprawnienia - na przykład odpowiednią legitymację?

Nie, imienna Olsztyńska Karta Miejska ma zakodowane informacje o uprawnieniach. Nie trzeba zatem nosić ze sobą żadnych innych dokumentów potwierdzających prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.

Tak, jeżeli korzystam z karty na okaziciela.

 

Jestem uczniem / studentem - czy przed przedłużeniem ważności legitymacji szkolnej lub studenckiej mogę mieć zakodowany na karcie ulgowy bilet okresowy na okres dłuższy niż ważność legitymacji?

Uczniom w wieku szkolnym, do czasu obowiązkowej nauki bilety mogą być wydawane do 18 roku życia bez konieczności okazywania legitymacji. Bilet nie zostanie zapisany na karcie, jeżeli jego ważność wykroczy poza datę ważności ulgi.

 

Czy Olsztyńska Karta Miejska jest dostępna w różnych wzorach graficznych?

Nie. Olsztyńska Karta Miejska posiada jeden wzór.

 

Gdzie mogę odebrać Olsztyńską Kartę Miejską?

Odbiór Olsztyńskiej Karty Miejskiej następuje w miejscu złożenia wniosku. Pasażer może jednak wskazać inne miejsce jej odbioru (adresy punktów są dostępne na stronie www.zdzit.olsztyn.eu).

 

Jak długo czeka się na wydanie karty i w jakim terminie trzeba ją odebrać?

Czas oczekiwania na przygotowanie karty uzależniony jest od liczby wpływających do nas wniosków. Termin odbioru ustalany jest indywidualnie dla każdego pasażera. Należy jednak pamiętać aby odebrać ją w ciągu 14 dni od daty powiadomienia.

 

Co zrobić w przypadku zmiany adresu, nazwiska - czy muszę to zgłaszać?

Tak, każdą zmianę danych osobowych należy jak najszybciej zgłosić w Punkcie Obsługi Klienta ZDZiT w Olsztynie, abyśmy mogli zmodyfikować dane zapisane na karcie. Aktualizacja danych jest bezpłatna - trzeba tylko wypełnić wniosek, zaznaczając, że chodzi o aktualizację.

 

Uszkodziłem/am kartę miejską- czy mogę ją wymienić?

Tak, wydamy duplikat Karty. Karty uszkodzone przez użytkownika nie podlegają wymianie. Wydajemy duplikat, za który pobieramy opłatę w wysokości 20,00zł. Natomiast kartę miejską z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie. Trzeba ją zwrócić, żeby dostać kolejną.

Ile kosztuje wydanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej?

Pierwszą kartę imienną wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną pobieramy opłatę w wysokości 20 złotych. Karty na okaziciela wydajemy za kaucją w wysokości 20 złotych. Stawki opłat zostały określone w Uchwale Rady Miasta Olsztyna. Warunkiem wydania karty na okaziciela jest zakupienie biletu lub załadowanie Elektronicznej Portmonetki kwotą przynajmniej 10 złotych. Kaucję zwracamy, gdy pasażer zrezygnuje z takiej karty i zwróci nam ją nieuszkodzoną. Karta może oczywiście nosić ślady normalnego użytkowania.

 

Czy można dostać samą kartę, bez zakupienia biletu?

Nie wydajemy samych kart. Przy odbiorze pierwszej karty trzeba kupić dowolny bilet okresowy. Zasada ta nie dotyczy jedynie osób, które mają prawo do przejazdów bezpłatnych. Tym pasażerom zakodujemy na karcie takie uprawnienie.

Jak zapisać na karcie miejskiej bilet miesięczny lub 30-dniowy?

Pierwszy bilet jest kodowany na karcie przy jej odbiorze. Następne bilety można kupować w Punktach Obsługi Klienta ZDZiT w Olsztynie, w biletomatach stacjonarnych lub za pośrednictwem tego portalu.

 

Czy bilet okresowy zapisany na karcie jest od razu aktywny?

Tak. Wyjątkiem od tej zasady są bilety okresowe kupione przez Internet. Aby je aktywować, w dniu kolejnym po dokonaniu zakupu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk "S" i wsunąć kartę do przeznaczonej do tego szczeliny w kasowniku. Odczekać aż na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat o aktywowaniu biletu.

 

Co to jest elektroniczna portmonetka?

Jest to funkcja, która pozwala na płacenie kartą za pojedyncze przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Elektroniczną portmonetką można również opłacić postój w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania.

 

Czy na karcie można mieć bilet okresowy i środki w elektronicznej portmonetce?

Tak, elektroniczna portmonetka będzie działać niezależnie od zakodowanego biletu okresowego. Pasażer z tak zwaną sieciówką będzie mógł zapłacić swoją kartą miejską za przejazd innej osoby towarzyszącej. W przypadku biletu liniowego może zapłacić za przejazd autobusem innej linii. Należy jednak pamiętać, że wybór biletu jednorazowego wymaga dodatkowych operacji na kasowniku.

 

Jak sprawdzić ważność biletów na karcie albo wartość zgromadzonych środków?

Wystarczy w tym celu nacisnąć na kasowniku przycisk S i przyłożyć do niego kartę. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się informacja o zakodowanych na karcie biletach okresowych i saldzie elektronicznej portmonetki.

 

Jak doładować elektroniczną portmonetkę na karcie miejskiej?

Jeżeli ktoś posiada już Olsztyńską Kartę Miejską, będzie mógł doładować elektroniczną portmonetkę w POK lub stacjonarnych automatach biletowych w ten sam sposób co bielty okresowe. Osoby, które dopiero będą starały się o wyrobienie karty, będą przy odbiorze mogły wybrać: albo zakup biletu okresowego, albo doładowanie portmonetki.

 

Jaką maksymalną kwotą można doładować elektroniczną portmonetkę?

Suma środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce na karcie miejskiej nie może przekroczyć 200 złotych. Minimalna kwota doładowania to 10 zł.

 

Jak zarejestrować przejazd w autobusie?

Posiadacze biletów okresowych; 30 dniowy i miesięcznych nie muszą rejestrować przejazdu w kasowniku. W przypadku biletów okresowych jednokrotnego kasowania, np. bilet 3 dniowy, jednorazowych czy też biletu 10 przejazdowego po wejściu do autobusu należy zbliżyć kartę do kasownika w celu zarejestrowania przejazdu.

 

Czy po wprowadzeniu karty miejskiej znikną ze sprzedaży papierowe bilety jednorazowe?

Nie. Bilety tradycyjne zostaną dla zwiększenia dostępności do biletów. W Olsztynie pojawi się 37 stacjonarnych automatów biletowych. Dodatkowo biletomaty zostaną również zainstalowane w większości autobusów. Jak widać myślimy o tym aby dostęp do biletów komunikacji miejskiej był jak najszerszy.

Zachęcamy jednocześnie do korzystania z elektronicznej portmonetki.

Jak postępować w razie zgubienia lub kradzieży karty imiennej?

Trzeba jak najszybciej osobiście nas o tym powiadomić (w POK, telefonicznie lub za pośrednictwem tego portalu). Utraconą kartę zablokujemy.

Dlaczego warto mieć Olsztyńską Kartę Miejską?

Olsztyńska Karta Miejska wprowadzana jest w celu zastąpienia papierowych tradycyjnych biletów okresowych. Tradycyjne sieciówki będziemy wycofywać z obiegu stopniowo, co potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Docelowo jednak wszystkie bilety miesięczne i okresowe będą w Olsztynie funkcjonowały tylko w wersji elektronicznej. Kartą dodatkowo można płacić za postój w SPP (Strefie Płatnego Parkowania).