Informujemy, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w elektronicznym wniosku Olsztyńskiej Karty Miejskiej (Wniosek On-Line)  – dalej zwanym wnioskiem – jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą przy ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn (dalej jako: -„ZDZiT”),

a) ZDZiT powołał Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować po adresem e-mail: iod@zdzit.olsztyn.eu

b) W celu umożliwienia ZDZiT identyfikacji właściciela Olsztyńskiej Karty Miejskiej (zwanej dalej OKM) w razie wydania nowej OKM oraz w razie wydania kolejnej OKM w przypadku jej utraty, niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W przypadku braku wyrażenia przez Pana/Panią ww. zgody nie będzie możliwe wydanie przez ZDZiT  kolejnej OKM oraz nowej OKM w przypadku jej utraty.

c) W celu umożliwienia ZDZiT przekazania telefonicznie Pani/Panu informacji związanych z wydaniem OKM niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu. W przypadku braku wyrażenia przez Pana/Panią ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne przekazywanie Pani/Panu informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta. Podanie numeru telefonu jest opcjonalne.

d) W celu umożliwienia ZDZiT przekazania drogą korespondencyjną Pani/Panu informacji związanych z wydaniem OKM, niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu zamieszkania. W przypadku braku wyrażenia przez Pana/Panią ww. zgody nie będzie możliwe listowne przekazywanie Pani/Panu ww. informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Klientów. Podanie adresu zamieszkania jest opcjonalne.

e) Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych dotyczących numeru OKM, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na OKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano OKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych OKM będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń oraz reklamacyjnych związanych ze świadczeniem przez ZDZiT usług transportowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L Nr 119) (dalej jako: „RODO”)

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 

Informujemy również, że:

a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZDZiT przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia ostatniego kontraktu zakodowanego na OKM, za wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu OKM;

b) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

c) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

d) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit.b) RODO;

e) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit.b) RODO;

f) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO;

g) Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez ZDZiT w każdej chwili, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO;

h) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO;

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku,  w tym wizerunku, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania OKM;

j) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu,  które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki;

Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@zdzit.olsztyn.eu.